+420 274 771 298

Informace o zpracovávaných osobních údajích

(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále Nařízení GDPR)

Naše společnost FertilityPort Prague s.r.o. , IČ: 02872145 zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů mimo oznámení zaměstnancům.

Ve společnosti působí pověřenec. Ke dni této informace je to pan/ní Martina Provazníková, telefon: +420 274 771 298 mail: provaznikova@fertilityport.com

V případě uplatnění Vašich níže uvedených práv, které by naše společnost řešila, kontaktujte prosím Informačního manažera.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje jsou stanoveny Vaše Následující práva.

Máte právo požádat správce osobních údajů – naši společnost o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

Máte právo na jejich opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na naši společnost vztahuje
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti,

Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.

Máte právo na omezení zpracování.

 • v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 • Zpracování je protiprávní a  žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
 • osobní údaje již naše společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti převažují nad oprávněnými důvody vaší osoby

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni a v případě zpracování, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů.

Máte právo požádat naši společnost o získání/předání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR – podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, Máte právo tento svůj souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů naší společností k porušení zabezpečení osobních údajů, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje.

Subjekty údajů, zpracovávané osobní údaje, účel zpracování

Druhy osobních údajů, které jsou zpracovávány v oblasti zdravotnictví, zásady zpracování a lhůty pro uchování těchto údajů jsou stanoveny zejména Zákonem č. 372/2011 Sb.  – Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (§ 53 ods. 1 a-c, § 54, § 55 a, § 57, § 65, § 70–78), Vyhláškou č. 98/2012 Sb. – Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (jako celek, ale zejména § 1 ods.1 b, d, odst. 2n, Příloha č.1 odst. 8c, Příloha č. 2 čl.1 bod 2, Příloha č.3), Zákonem č. 296/2008 Sb. – Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) § 3, odst. 3, bod d  a Zákonem č. 373/2011 Sb. – Zákon o specifických zdravotních službách § 10 odst. 2 (všechny v platném znění).

Subjekt údajů Kategorie osobního údajeOsobní údaj

Účel zpracováníPrávní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování

Doba uchováníPříjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Pacient – zdravotnická dokumentace
 • Jméno a příjmení, všechna dřívější příjmení
 • Veškeré zdravotní záznamy a údaje stanovené právními předpisy v této oblasti
právní povinnost Doba uchování 30 let dle: § 3, odst. 3, bod d Zákona č. 296/2008 Sb. – Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověkaPříjemci, případní příjemci: dle § 65 Zákona č. 372/2011 Sb.
Anonymní dárce (asistovaná reprodukce)
 • Jméno a příjmení, všechna dřívější příjmení
 • Veškeré zdravotní záznamy a údaje stanovené právními předpisy v této oblasti
právní povinnost

Doba uchování dle  § 10 odst. 2, Zákona č. 373/2011 Sb.30 let

Případní příjemci: neplodný pár – informace o zdravotním stavu anonymního dárce a dále dle § 65 Zákona č. 372/2011 Sb.

Subjekt údajů Kategorie osobního údajeOsobní údaj

Účel zpracováníPrávní základ (povinnost)

Důvod oprávněného zájmu

Další účely zpracování

Doba uchováníPříjemci

Předání do třetí země

Automatizované rozhodování (včetně profilování)

Fyzické osoby – zaměstnanci společností, úřadů a orgánů se kterými se jedná na základě obchodního vztahu nebo na základě zákonných povinností
 • Jméno a příjmení
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození

zákonná povinnost,plnění smluvního vztahu,

důkazní prostředek,

prokázání způsobilosti

Doba uchování: 10 kalendářních roků po roce provedení posledního záznamuKvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, daňový poradce, finanční auditor, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů

Fyzické osoby jednající na základě obchodního vztahu
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa
 • Rodné číslo (tyto a následující údaje jsou shromážděny výhradně u kvalifikačních dokladů zaměstnance – např. Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně)
 • Adresa
 • Datum narození

zákonná povinnost,smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem, prokázání způsobilosti)

Doba uchování:Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Kvalifikační doklady: 5 let po skončení plnění

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

Zákazník
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Mailová adresa
 • IP adresa

zákonná povinnost,smlouva,

oprávněný zájem (důkazní nouze, ekonomický zájem)

Doba uchování:Smlouvy/objednávky atd. 10 po provedení záznamu

Registrační informace: 3 měsíce po zrušení registrace

Případní příjemci: státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti

Manželka/dítě zaměstnance
 • Příjmení a jméno manžela/ky, rodné číslo a název a adresa zaměstnavatele
 • Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
právní povinnostdůkazní prostředek Doba uchování: 10 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaúčtoványPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, daňový poradce, finanční auditor, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Majitelé společnosti
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladuPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Statutární zástupci společnosti
 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého pobytu
 • Identifikátor osobního dokladu
právní povinnost Doba uchování: 30 kalendářních roků následujících po roce, kdy byly údaje zaznamenány na konkrétním dokladuPřípadní příjemci: zaměstnanci naší společnosti dle funkčního zařazení a oprávnění přístupu, státní orgány a úřady, právník společnosti, naši případní zpracovatelé osobních údajů
Otisk razítka
 • Informace o oprávněné osobě k razítku

(např. Jméno a příjmení, Identifikační číslo (např. v rámci Komory))

důkazní prostředek ve vztahu ke konkrétnímu použitípříjemci, případní příjemci: státní orgány, subdodavatelé, zákazníci, právník společnosti

Základní právní základ: Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon č.  90/2012 Sb., Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon č. 418/2011 Sb., Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon č. 93/2009 Sb., Zákon č. 563/1991 Sb., Zákon 523/1992 Sb., Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon č. 253/2008 Sb., Zákon č. 106/1999 Sb., Zákon 361/2000 Sb., (v platném znění).